ODRŽANA SEDAMNAESTA REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA GORAŽDA

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne sjednice uslijedio je Izvještaj o realizaciji zaključaka u sklopu kojeg je gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović Vijeće izvjestio o realizovanim zaključcima.

On se ovom prilikom kao i uvijek do sada osvrnuo na stanje u Budžetu, prihodima i rashodima zaključno sa jučerašnjim danom, te je, prema podacima koje je iznio, punjenje Budžeta za prva dva mjeseca ove godine dosta dobro. On je također Vijeće informisao o važnim projektima koji su do sada završeni ili je u toku njihova realizacija, kao i projektima koji će se realizovati tokom ove godine. Posebno se osvrnuo na projekte koji se odnose na vodosnabdjevanje, puteve, projekte koji se realizuju u saradnji sa Federalnom direkcijom cesta, projekte ukidanja kolektivnih centara u Goraždu.

Kada su u pitanju projekti koji se odnose na vodosnabdjevanje, Gradonačelnik je izvjestio da je rekonstrukcija Gradskog vodovoda u potpunosti završena, kao i vodovod Starac, a ostaje još da se riješi pitanje vodosnabdjevanja Crkvina, dijela prema Osanici, naselja Gornje Bare, Budići, te primarni vodovod u dužini od 3 km u naselju Vitkovići spajanje na glavni rezervoar. Za veći dio ovih preostalih projekata koji se odnose na pitanje vodosnabdjevanja postoje planirana sredstva, a jedan od projekata realizovat će u saradnji sa jednom njemačkom firmom iz bratskog grada Mettmanna. Kada su u pitanju projekti koji se odnose na uređenje puteva,  Gradonačelnik je kazao da je put Vran Potok završen, put prema Goršić polju isto tako, te druga faza puta u Krtjanovićima, a da je sanacija ul Ušanovića u toku . On je izvjestio Vijeće i da je 20 projekata bodovano i prošlo kod Federalnog ministarstva za raseljena lica sa kojim Grad Goražde ima dobru saradnju.

Uskoro kreće realizacija četiri važna projekta sa J.P. Ceste Federacije BiH i to projekat izgradnje raskrsnice (kružni tok) u Vitkovićima, zatim rekonstrukcija Mosta žrtava genocida Srebrenice, izgradnja trotoara na potezu Vinarići – Baćci i od Mosta žrtava genocida Srebrenice prema Novom Goraždu.

Kada su u pitanju projekti koji se odnose na ukidanje kolektivnih centara, jedna zgrada sa 20 stambenih jedinica u naselju Rasadnik je već završena, a uskoro se raspisuje Javni poziv za gradnju još 5 zgrada na području Goražda, prije svega to su dvije zgrade u Rasadniku, jedna u naselju Splavište, jedna u ul. Salih bega Kuljuha, gdje će se rušiti postojeće barake i peta zgrada biće rekonstrukcija JU Dom za stara i iznemogla lica. Osim gradnje ovih zgrada predviđeno je utopljavanje i rješavanje krovova 10 zgrada u ul. M. Tita i adaptaciju zgrade Balkan 2.

Gradonačelnik je kazao da je raspisan i javni poziv za projekat obaloutvrde, koji podrazumjeva uređenje desne i lijeve obale rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka, te da je odabran izvođač radova. Između ostalih aktivnosti spomenuo je učešće Grada u organizaciji obilježavanja Dana Isaka Samokovlije, 26. januara, potom razne prijeme sportista, finansiranje od strane Grada Goražda projekta uređenja Centra za fizikalnu medicinu, nastavak projekta Učenik-Gradonačelnik, finansiranje uređenja kabineta bosanskog  jezika u OŠ Fahrudin Fahro Baščelija, te niz drugih aktivnosti.

Nakon Gradonačelnikovog sata, uslijedile su javne pohvale od strane pojedinih vijećnika na realizaciji pomenutih projekata, te je upućena zahvalnost svima onima koji su učestvovali i pomogli njihovu realizaciju.

Vijeće je potom razmatralo vijećnička pitanja, inicijative, odgovore na vijećnička pitanja.

Vijeće je usvojilo i Prijedlog Odluke o pristupanju izrade izmjena Regulacionog plana ‘’Biserna’’ Goražde, prijedlog Odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta, potom prijedlog Odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta privrednom društvu ‘’Oniprom’’ d.o.o. Goražde.

Usvojena je i Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražde na području naselja Prvog maja, Rasadnik, Vitkovići i Obarka putem javnog nadmetanja licitacije, Prijedlog Odluke o formiranju i imenovanju članova Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije-prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Goražda, prijedlog Odluke o imenovanju i razrješenju radnih tijela Gradskog vijeća Goražde. Vijeće je razmatralo, a potom vratilo na doradu Program rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 2019.

U nastavku sjednice usvojen je i prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu u vlasništvu Grada Goražda u korist Hubanić Džemaludina iz Goražda.

Na kraju sjednice primljena je k znanju Informacija o realizaciji  Programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za 2018. godinu na području Grada Goražda i naselja Vitkovići i uplati sredstava JKP ‘’6 Mart’’ Goražde.