USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDA ZA 2022. GODINU U IZNOSU 11.826.200,00 KM

Gradsko vijeće Goražde održalo je jučer svoju trinaestu redovnu sjednicu. Na dnevnom redu našao se veliki broj tačaka, a svakako tačke koje posebno treba izdvojiti, jer je na njih utrošeno najviše vremena, jesu Prijedlog Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, te Prijedlog Budžeta Grada Goražda za 2022.

No prije toga vijećnici su razmatrali i usvojili Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice, potom su uslijedila vijećnička pitanja, vijećničke inicijative i odgovori na vijećnička pitanja.

Kada je riječ o Prijedlogu Odluke o otvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće, dodataka na plaće i naknada plaće izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika Grada Goražda, ova odluka po treći put se našla pred vijećnicima, a radi usklađivanja plaća po osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH iz 2010. godine i njegove dopune iz 2012. Vijećnicima su se po ovoj tačci obratili i predstavnici Sindikata koji su iznijeli stav da su koeficijenti decidno određeni pomenutim Zakonom, a da je osnovica stvar dogovora, no vijećnici su nakon iscrpne rasprave usvojili predloženu Odluku, koja je temeljena na mišljenju Federalnog ministarstva pravde.

Nakon toga uslijedila je tačka Prijedlog Odluke o Budžetu Grada Goražda. Vijeće je na današnjoj sjednici, nakon uloženih amandmana i rasprave usvojilo Budžet Grada Goražda u visini  11. 826.200, 00 KM koji je za  2.732.425,00 KM veći u odnosu na prošlogodišnji, a rečeno je da je nakon što je tokom prošle godine izvršena stabilizacija Budžeta, ove godine  riječ o Budžetu razvojnog i investicijskog karaktera kojim je predviđena realizacija brojnih projekata iz oblasti uređenja gradskih i prigradskih naselja, asfaltiranje ulica i puteva, brojni infrastrukturni projekti, ali i projekti koji se odnose na razvoj turizma, poljoprivrede i drugih oblasti.

Usvojene su i Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražda za 2022. godinu, prijedlog Budžetskog kalendara Grada Goražda za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o produženju ugovora o zakupu poslovne prostorije u vlasništvu Grada Goražda ‘’Udruženju veterana rata’’ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje Sistema za snabdjevanje vodom naselja Laleta, Budići i Doca u Goraždu u korist Grada Goražda. Usvojen je i Prijedlog Odluke o isplati finansijskih sredstava članovima Gradske izborne komisije za procjenu šteta za rad i izlazak na teren, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Goražde, Prijedlog drugostepenog Rješenja po žalbi Bezdrob Šefika, Izvještaj Gradske komisije za procjenu šteta, Izvještaj o radu i izvršenju Programa rada Gradskog vijeća Grada Goražde za 01.01.2021.-31.12.2021. godine, dok Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o davanju mišljenja za izvođenje istražnih radova za izgradnju Hidroelektrane Ustikolina i Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne građevinske cijene 1m2 korisnog stambenog prostora za 2021. godinu na području Grada Goražde nisu dobile potrebnu većinu. Do kraja sjednice razmatrana je analiza stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogatsva na području Grada Goražda u 2021. godini