USVOJENA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA GORAŽDE ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2019. GODINE

Gradsko vijeće Grada Goražde održalo je jučer svoju šesnaestu redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, najprije je uslijedilo davanje svečane izjave od strane novoimenovanih vijećnika Džemala Omanovića (DF) i Subašić Damira (Stranka dijaspore), koji su zamjenili vijećnike koji su na oktobarskim općim izborima dobili mandate u Skupštini BPK-a Goražde.

 Potom su vijećnici usvojili Zapisnik sa prethodne sjednice. U sklopu Izvještaja o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović je ukratko informisao Vijeće o stanju u Budžetu, te aktivnostima provedenim između dvije sjednice vijeća. Kada je u pitanju Budžet Grada Goražde za 2018. planiran je u iznosu 9.779.500,00 KM, Prihodi sa jučerašnjim danom iznose 8.991.309,62 KM ili 91,56 %, dok su Rashodi 8.657.627,02 KM ili 88,53 % te je stanje prema riječima gradonačelnika dosta dobro.

Uslijedila su vijećnička pitanja, inicijative, te odgovori na vijećnička pitanja. U nastavku sjednice Vijeće je usvojilo i Prijedlog odluka o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Goražde: a) prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje; b) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje; c) Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe: d) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe; e) Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za rad nevladinih odrganizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice; f ) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za rad nevladinih organizacija, sport, kulturu i vjerske zajednice; g ) Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnji sa općinama, kantonima i međunarodnu saradanju; h ) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komsije za rad sa mjesnim zajednicama i saradnji sa općinama, kantonima i međunarodnu saradnju;  I ) Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Goražde.

Na šesnaestoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Goražde usvojen je i Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena regulacionog plana dijela stambenog naselja ‘’Kuti’’ u Goraždu, Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Grada Goražde za period 01.01.-31.03.2019. godine, potom Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Goražda.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o davanju naziva novoj ulici u naselju Popov Do, Prijedlog odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta Čaušević Bektu iz Goražda, Klapuh Mirsadu iz Goražda, Samouk Admiru iz Goražda, te Subašić Almiru iz Goražda.  Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili i Nacrt Budžeta Grada Goražde za 2019. godinu, potom Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Goražde za 2019. Godinu, te Nacrt Budžetskog kalendara Grada Goražde za 2019. godinu. Pomenuti nacrti koji se odnose na Budžet biće upućeni u javne rasprave, a rok za provođenje javnih rasprava je 30 dana. Do kraja sjednice usvojeni su i Nacrt Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog Odbora JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde o izmjenama i dopunama Statuta JU Dom zdravlja ‘’Dr. Isak Samokovlija’’ Goražde, te prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na zemljištu državne svojine u korist Selak Nedžada i Selak Jusa iz Goražda, a u nastavku sjednice primljene su k znanju i informacije u vezi postavljanja kućnih brojeva i natpisa ulica, Informacija u vezi izgradnje azila za napuštene životinje na lokalitetu Šišeta, Informacija na osnovu Zaključka broj: 01-05-2-1626 od 29.03.2018. godine, te Informacija o preuzimanju SOS – Kinderdorf Goražde od strane Grada Goražde.