USVOJEN BUDŽET GRADA GORAŽDE ZA 2024. GODINU

Na prvom dijelu 25. redovne sjednice Gradskog vijeća Grada Goražde, održanom 25.01.2024. godine,  vijećnici su jednoglasno usvojili Budžet Grada Goražda.  Budžet je usvojen u iznosu 15.863.000,00 KM.

Porezni prihodi planirani su u iznosu od 7.788.840 KM, i u odnosu na planirane porezne prihode za 2023. godinu veći su za 348.980,00 KM.

Neporezni prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 3.359.145,00 KM i u odnosu na planirane neporezne prihode za 2023. godinu veći su za 523.745,00 KM.

Prihodi po osnovu tekućih transfera drugih nivoa vlasti planirani su u ukupnom iznosu od 749.940,00 KM.

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 3.865.000,00 KM i u odnosu na planirane kapitalne transfere za 2023. godinu veći su za 1.402.000,00 KM. Planirani su na bazi raspoloživih informacija o odobrenim projektima, potpisanih ugovora, kao i planiranih sredstava u budžetima drugih nivoa vlasti.

Najviši iznosi kapitalnih transfera u budžetu za 2024. godinu planirani su na kodovima:

 • Rekonstrukcija objekata vezanih za vodovod i kanalizaciju (kod 821618) – planiran iznos 525.000,00 KM; gdje su od Vlade BPK-a Goražde planirana sredstva za sanaciju vodovodne mreže u Ilovači (iznos od 104.494,78 KM), sanaciju oborinskih voda u naselju Obarak (iznos od 143.495,63 KM) i sanaciju potoka u Šišetima;
 • Ostala rekonstrukcija i poboljšanja – izgradnja deponije „Trešnjica“ (kod 821619-1) planiran iznos sredstava Vlade BPK-a Goražde od 350.000,00 KM;
 • Ostala rekonstrukcija i poboljšanja – rekonstrukcija pomoćnih terena u Vitkovićima (kod 821619-2) planiran iznos od 330.000,00 KM od Vlade Federacije BiH;
 • Ostala rekonstrukcija i poboljšanja – izgradnja spomenika Zaimu Imamoviću (kod 821619-3) planiran iznos od 160.000,00 KM od Općine Trnovo;
 • Nabavka zemljišta na Rorovima, za šta je Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila 50.000,00 KM.

Planirana su i sredstva u iznosu od 286.000,00 KM za sanaciju više putnih pravaca, za koje je BPK Goražde odobrio sredstva u iznosu od 143.000,00 KM,  te sredstva za saniranje klizišta (kod 631991-1) u iznosu od 300.000,00 KM.

Otplate dugova planirane su u iznosu od 280.000,00 KM i odnose se na otplatu kredita po Saudijskom fondu (kod 616219) za koji prva rata dospjeva na naplatu krajem oktobra 2024. godine.

Kada je riječ o planiranim sredstvima u budžetu za 2024. godinu, koja se realiziraju u skladu sa programima koje donosi Gradsko vijeće, značajna povećanja u odnosu na budžet za 2023. godinu predviđena su na kodovima:

 • Izdaci za usluge održavanja čistoće (kod 613324) – sredstva su povećana sa 200.000,00 KM na 300.000,00 KM;
 • Uređenje grada i prigradskih naselja (kod 613727-1) – sredstva su povećana sa 110.000,00 KM na 300.000,00 KM;
 • Nabavka opreme za civilnu zaštitu (kod 821383) – sredstva su povećana sa 173.000,00 KM na 600.000,00 KM.

Osim povećanja sredstava za uređenje grada i održavaje čistoće, u budžetu su planirana i povećanja iznosa za:

 • Usluge za održavanje ulične rasvjete (kod 613726) – sredstava su povećana sa 31.000,00 KM na 100.000,00 KM;
 • Uređenje građevinskog zemljišta i javnih površina (kod 613727-2) – sredstva su povećana sa 365.000,00 KM na 636.000,00 KM, gdje su planirana sredstva za uređenje Trga branilaca odobrena od Vlade Federacije u iznosu od 400.000,00 KM;
 • Čišćenje obala i korita rijeke Drine (kod 613727-3) sredstva su povećana sa 0,00 KM na 170.000,00 KM, gdje su odobrena sredstva Agencije za vodno područje rijeke Save.

Kada su u pitanju javne ustanove, uvrštene na trezorsko poslovanje, izvršeno je preuzimanje dodatnih troškova na teret budžeta (plate i naknade plata te dio redovnih rashoda, npr. električna energija, troškovi za grijanje).

Tekući transferi planirani su u ukupnom iznosu od 1.004.700,00 KM, od kojih su najznačajniji transferi za projekte iz sporta, beneficije za socijalnu zaštitu, poticaji poljoprivrednoj proizvodnji, transfer za JKP „6. mart“, Dom zdravlja i Veterinarsku stanicu te transferi za boračku populaciju, stipendije i udruženja građana.

Nakon usvajanja budžeta za 2024. godinu, vijećnici su usvojili i planove rada J.Z.U. Apoteka „9 maj“ i JP Veterinarska stanica za 2024. godinu, Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Goražde za 2023. godinu te prijedloge drugostepenih rješenja po žalbama građana. Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Gradskog pravobranilaštva te data saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskom pravobranilaštvu.

Vijećnici su dali mišljenje na Izmijenjeni Nacrt izmjena RP „Biserna“ te zadužili nadležnu službu da prilikom pripreme Prijedloga izmjena RP „Biserna“ maksimalno udovolji opravdanim zahtjevima građana, vijećnika i struke.

Na nastavku 25. redovne sjednice, koji je održan 31.01.2024. godine, vijećnici nisu usvojili Prijedlog Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije Grada Goražde. Izmjenama Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH, koju je donijela Centralna izborna komisija BiH, predviđeno je povećanje broja članova Gradske izborne komisije Grada Goražde sa tri na pet članova.